Nội thất tương lai v2
facebook page nội thất tương lai
0902.653613
Điều khoản sử dụng

“Điều khoản sử dụng Website ” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng trang web www.noithattuonglai.com.vn phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của Website tại bản Điều khoản sử dụng Website nàymột cách tự nguyện.

Điều khoản sử dụng Website này là những quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website  của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯƠNG LAI.

“Điều khoản sử dụng Website ” là những điều kiện và điểu khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng   trang web www.noithattuonglai.com.vn phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc,hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của Website tại bản Điều khoản sử dụng Website nàymột cách tự nguyện.

1. Quyền sở hữu hợp pháp và giới hạn sử dụng:

  1.1. Tất cả các nội dung của Website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên Website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯƠNG LAI. TƯƠNG LAI có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ  nội dung nào của Website này vào bất cứ thời điểm nào  mà không cần thông báo cho Người sử dụng.

  1.2. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của TƯƠNG LAI. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TƯƠNG LAI.

  2. Loại trừ trách nhiệm:

  2.1. TƯƠNG LAI không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên Website. TƯƠNG LAI sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên Website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

  2.2. TƯƠNG LAI không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp haygián tiếp xảy ra khi Người sử dụng  truy cập Website này nhưng không truy cập được hoặckhông tải được thông tin cần tim, hoặc bị trì hoãnhoặc chậm trễ về mặt thời gian.

2.3. Liên kết giữa các Website của TƯƠNG LAI và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng Website của TƯƠNG LAI. TƯƠNG LAI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung cũng như tính chính xác, độ tin cậy của các sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối đó.

  2.4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong Website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của người sử dụng Website.

2.5 Các thông tin trên Website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành .

 2.6 Việc sử dụng những thông tin và nội dung trên Website  có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập và sử dụng nàoNgười sử dụng.. Các báo cáo phân tích  cụ thể một mã chứng khoán, một ngành hoặc tổng quan về thị trường chứng khoán chỉ là những bản nghiên cứu, khuyến nghị để Người sử dụng tham khảo và quyết định.

3. Các quy định khác:

  3.1. Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với TƯƠNG LAI được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do VIDIC cung cấp.

  3.2. TƯƠNG LAI có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ  của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

KHÁCH HÀNG
  • Áo quần cá sấu
  • Thức Ăn Nhanh LOTERIA
  • Coffee
  • caffe highlands
  • Thức Ăn Nhanh KFC
  • Thời Trang POLO
  • Thời Trang KAPA
  • Áo Quần Nike
  • PIZAHUT
  • Cafe trung nguyên